Karen C. Shanahan

Karen C. Shanahan

Associate

Tax Advisory Group